ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024 _ zmiana na kompleksową dostawę gazu

Rodzaj zamówienia
Wartość zamówienia
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert
Opis

Wolin, 25 stycznia 2024 r.

sygn.: ZSP-W/I/AJ/ 68/2024

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2024

Zaktualizowane w dniu 25 stycznia 2024 roku

 

NA KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

(SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA) DO INSTALACJI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ

W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie zaprasza do złożenia ofert cenowych na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja)                      do instalacji znajdującej się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie”.

 

I.       NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

Strona internetowa: http://www.zspwolin.pl//

 

II.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe - postępowanie o wartości poniżej 130 000,00 zł.

Rodzaj zamówienia: dostawa.

III.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego (sprzedaż wraz z usługą dystrybucji) do instalacji znajdującej się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie (szkoła z internatem) znajdujących się w Wolinie przy ulicy Słowiańskiej 2.

 

2.      Prognozowane zużycie gazu dla przyłącza od dnia 01.03.2024 do 28.02.2025 wynosi 361.000 kWh

       rzeczywiste zużycie gazu dla przyłącza  od dnia 01.01.2023 do 31.12.2023 wynosi:

 

Wyszczególnienie

Zużycie

kWh

m3

styczeń

53 176

4 647

luty

49 109

4 286

marzec

49 119

4 291

kwiecień

36 234

3 164

maj

15 175

1 326

czerwiec

6 111

535

lipiec

6 460

557

sierpień

6 477

556

wrzesień

6 502

557

październik

26 415

2 267

listopad

46 838

4 069

grudzień

59 095

5 120

razem

360 711

31 375

 

 

Grupa taryfowa – W 5

3.      Prognozowane zużycie gazu służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w czasie trwania umowy.

W przypadku przekroczenia szacunkowego zapotrzebowania Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.

Zamawiający określa ewentualne odchylenie wolumenu względem zapotrzebowania podstawowego na poziomie 30%.

4.      Wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

a)      dostawa paliwa gazowego odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie Prawo energetyczne i Kodeks cywilny oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie.

b)      dostarczane paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

c)      Zamawiający oświadcza, że nie jest Pośredniczącym podmiotem gazowym (w rozumieniu Ustawy  o podatku akcyzowym). Paliwo gazowe pobierane jest w 100% na cele opałowe przez podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

d)      stawka zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, z wyjątkiem:

Ø  w przypadku zmiany stawki podatku VAT: wówczas nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku, co nie będzie stanowiło istotnych zmian umowy.

Ø  w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy OSD zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. O wszystkich zmianach cen Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

Ø  zmiany stawek za paliwo gazowe oraz abonament w przypadku zatwierdzenia nowej Taryfy Wykonawcy przez Prezesa URE,

e)      rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będą na podstawie miesięcznych odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

 

5.      Inne informacje:

a)      Zamawiający udostępni Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie wszelkie niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy gazu. Dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy zostaną przekazane Wykonawcy po wybraniu najkorzystniejszej oferty.

b)      Obiekt, do którego będzie dostarczany gaz jest przyłączony do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego: PSG Sp. z o.o.

c)      Obecnym sprzedawcą gazu jest: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z/s w Warszawie

 

IV.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: Umowa na dostawę gazu zostanie zawarta na okres 12 miesięcy tj. od dnia 01.03.2024 r. – 28.02.2025 r.

V.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu tj.: 

a)      kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

-                  aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, 

-                  podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego.

Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty.

b)      zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada potencjał techniczny, osoby, wiedzę i doświadczenie potrzebne do realizacji zamówienia.

Wykonawca składa oświadczenie w formularzu oferty.

c)      sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.      Oferty nie spełniające któregokolwiek z powyższych warunków zostaną odrzucone i nie będą podlegały ocenie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków dokonana będzie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” na podstawie powyższych warunków.

 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT

1.    Kryterium oceny ofert: Jedynym kryterium wyboru jest cena 100 %.

2.    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.

3.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.        Miejsce złożenia ofert:

1)      Pocztą lub osobiście na adres: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie,

 ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin

2)      W wersji elektronicznej na adres: sekretariat@zspwolin.pl

2.    Termin składania ofert:

1)   Termin składania ofert: do 30 stycznia 2024 r. do godz. 10:00

2)   Termin otwarcia ofert: 30 stycznia 2024 r. o godz. 10:15

3)   Termin rozstrzygnięcia: Niezwłocznie po otwarciu ofert

3.    Oferta wykonawcy otrzymana po wymaganym terminie nie będzie rozpatrywana.

 

 

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)   Złożą wypełniony i podpisany formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1.

2)   Złożą zaakceptowaną i podpisaną klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO – stanowiącą załącznik nr 2.

3)   Złożą wzór umowy – zaproponowany wzór może podlegać negocjacjom i wymaga akceptacji Zamawiającego.

4)   Posiadają aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.).

5)   Złożą oświadczenie o posiadaniu obowiązującej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucyjnej lub promesę takiej umowy.

6)   Posiadają pełnomocnictwo/a do podpisania oferty w przypadku, jeżeli osoba podpisująca ofertę nie jest osobą umocowaną na podstawie odpisu właściwego rejestru lub nie jest Wykonawcą. Pełnomocnictwo powinno być przedłożone
w oryginale, bądź notarialnie poświadczonej kopii.

7)   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8)   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9)  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

IX. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Ofertę należy składać (wypełnione i podpisane Załączniki Nr 1 i Nr 2):

- osobiście lub pocztą (kurierem), w zamkniętej kopercie z napisem: „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja) do instalacji znajdującej się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie”, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin z dopiskiem

„NIE OTWIERAĆ W TERMINIE DO 30 stycznia 2024 r. DO GODZ. 10:00”

do siedziby Zamawiającego tj. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie ul. Słowiańska 2,

72-510 Wolin,

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  e-mail: sekretariat@zspwolin.pl

 

X. ZAWARCIE UMOWY ORAZ ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1.      Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia wzoru umowy.

2.      Zaproponowany wzór może podlegać negocjacjom i wymaga akceptacji Zamawiającego.

3.      Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą. 

4.      Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

5.      Zawarcie umowy może nastąpić także elektronicznie z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

 

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem” Zamawiający informuje, że:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (0-91) 32-61-335 ; adresu e-mail: sekretariat@zspwolin.pl     

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

2.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

-       na etapie postępowania o udzielenie zamówienia: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w związku z art. 43 i 44 ustawy o finansach publicznych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 zł.

-       na etapie zawierania umowy: na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu związanym z udzielanym zamówieniem publicznym o wartości poniżej 130 000 zł tj.: w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

3.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych.

4.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5.      Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł.

6.      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

§      posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§      nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w dalszej kolejności art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Wyniki postępowania Zamawiający upubliczni na stronie internetowej:

https://bip-zspwolin.powiatkamienski.pl/

2.      Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela

Pani Magdalena Kierzynkowska, tel. 728 557 242, e-mail: kierownik_zsp@wp.pl

 

 XIII. ZAŁĄCZNIKI

nr 1 – Formularz ofertowy.

Nr 2 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO 

Załącznik nr 1

do Zapytania Ofertowego nr 1/2024

 

Formularz oferty

 

 

pieczęć adresowa wykonawcy           .............................................................................

nr tel./faxu                                         .............................................................................

REGON                                               .............................................................................

NIP                                                      .............................................................................

internet http://                                   .............................................................................

e-mail                                                 .............................................................................

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

 

 

OFERTA

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż i dystrybucja)    do instalacji znajdującej się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie” oferujemy realizację pełnego zakresu zamówienia na następujących warunkach:

 

Grupa taryfowa W-5, Moc umowna – 218  [kWh / h]

Składnik ceny

Jednostka miary

Liczba jednostek

(prognozowana)

Cena jednostkowa netto w zł

 

Wartość netto

w zł

(3 x 4)

Stawka VAT

%

Wartość brutto w zł

1

2

3

4

5

6

7

Paliwo gazowe

kWh

361.000 kWh

 

 

 

 

Opłata, abonament za sprzedaż

paliwa gazowego

Miesiąc

12 miesięcy

 

 

 

 

Opłata dystrybucyjna zmienna

kWh

361.000 kWh

 

 

 

 

Opłata dystrybucyjna stała

kWh/h za h

 

 

 

 

 

 

Razem brutto

 

Słownie: ……………………………………................................................................................................................................. złotych ……………………/100

               

Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem ceny jednostkowej netto (kol. 4), którą należy podać z dokładnością do 5 miejsc po przecinku.

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe wskazane przez Zamawiającego może odbiegać od faktycznego zużycia i nie będzie stanowiło podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. Prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości.

Wykonawca przedstawia projekt umowy na wykonanie zamówienia.

 

1.    Oświadczamy, że cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

2.      Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2024 r. do 28.02.2025 r.

3.      Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.

4.      Oświadczam, że:

Ø  posiadamy aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,

Ø  posiadamy podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego lub promesę takiej umowy na obszarze, na którym znajduje się punkt poboru Zamawiającego,

Ø  dysponujemy potencjałem technicznym, osobami, wiedzą i doświadczeniem potrzebnymi do realizacji zamówienia.

5.      Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym.

6.      Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia.

7.      Oświadczamy, że dostarczane paliwo gazowe będzie zachowywać obowiązujące standardy jakościowe.

8.      Załącznikami do niniejszej oferty są:

             …………………………………………………………………………

             …………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

       .............................., dnia......................                       ………………..…………………………………..

                       (pieczęć i podpisy upoważnionego/ych

                       przedstawicieli wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 2

do Zapytania Ofertowego nr 1/2024

 

 

 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym z postępowaniem

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130000zł, prowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 z dnia 11 września 2019 r. - PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1.                  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (0-91) 32-61-335 ; adresu e-mail: sekretariat@zspwolin.pl    

2.         Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z zapytaniem ofertowym na usługę dotyczącą  prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, „Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (sprzedaż
i dystrybucja) do instalacji znajdującej się w obiekcie Zamawiającego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie”

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 

§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

§   posiada Pani/Pan:

     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

§   nie przysługuje Pani/Panu:

     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

……………………………………

Podpis

        

 

Załączniki do oferty
Pytania i odpowiedzi
Plik Rozmiar Typ pliku
wyjaśnienie do ZO 1_2024 2.19 MB pdf
Informacje z otwarcia ofert
Plik Rozmiar Typ pliku
informacja z otwarcia ofert_gaz_ZSP_Wolin 55.12 KB pdf
Wynik postępowania
Plik Rozmiar Typ pliku
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania_gaz_2024 761.39 KB pdf
Ostatnia aktualizacja
30/01/2024 - 15:50
Data opublikowania
16/01/2024 - 10:32
Autor
admin-zsp-wolin